Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu z dnia 6 lipca 2007 r. (poz. 968)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach


Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
1a)  ustawie o recyklingu pojazdów - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458);
  2)   rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.3));
  3)   rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. Nr 133, poz. 1122 oraz z 2006 r. Nr 65, poz. 460);
3a)  rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856 oraz z 2005 r. Nr 151, poz. 1266);
  4)   organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego;
  5)   pojeździe - rozumie się przez to pojazdy, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy;
  6)   właścicielu pojazdu - rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu, podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie określonym w art. 73 ust. 5 ustawy;
  7)   danych właściciela pojazdu - rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5 ustawy;
  8)   dowodzie odprawy celnej przywozowej - rozumie się przez to:
a)  dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych lub
b)  adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdów, określającą datę i numer dokumentu, o którym mowa w lit. a, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami;
  9)   dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, pozwoleniu czasowym do wielokrotnego stosowania, nalepce kontrolnej - rozumie się przez to odpowiednie dokumenty i oznaczenia, których wzory określają załączniki nr 3-6 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;
  10)  zalegalizowanych tablicach (tablicy) rejestracyjnych - rozumie się przez to tablice (tablicę) rejestracyjne zalegalizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia o legalizacji tablic rejestracyjnych;
  11)  znaku legalizacyjnym - rozumie się przez to nalepkę legalizacyjną i nalepkę na tablice tymczasowe, określone w rozporządzeniu o legalizacji tablic rejestracyjnych;
  12)  zaświadczeniu o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu - rozumie się przez to zaświadczenie z badania technicznego pojazdu wraz z wymaganymi załącznikami, określone w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ustawy;
  13)  karcie pojazdu - rozumie się przez to dokument, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. Nr 189, poz. 1858 oraz z 2006 r. Nr 86, poz. 600);
  14)  ewidencji pojazdów - rozumie się przez to centralną ewidencję pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy;
  15)  wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo o wyrejestrowanie - rozumie się przez to odpowiednio wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;
  16)  decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo o wyrejestrowaniu - rozumie się przez to odpowiednio decyzję, której wzór określa załącznik nr 2a do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;
  17)  dokumencie potwierdzającym zapłatę akcyzy - rozumie się przez to:
a)  dokument określony przepisami o podatku akcyzowym potwierdzający dokonanie zapłaty akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od samochodu osobowego nabytego w państwie członkowskim,
b)  fakturę z wykazaną kwotą akcyzy, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami;
18)  państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  19)  państwie trzecim - rozumie się przez to państwo niebędące państwem członkowskim;
20)  systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny służący do ewidencji pojazdów;
21)  decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - rozumie się przez to decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o której mowa w rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów.

Rozdział 2
Rejestracja pojazdów
 
§ 2. 1. Rejestracji i wyrejestrowania pojazdów dokonuje się z zachowaniem warunków określonych w ustawie, w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów oraz przepisach odrębnych.
2. Przy rejestracji i wyrejestrowaniu pojazdów organ rejestrujący stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Organ rejestrujący, z zastrzeżeniem § 14, prowadzi rejestrację i wyrejestrowanie pojazdów oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, w systemie teleinformatycznym, według instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej "instrukcją".
4. W przypadku czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, organ rejestrujący postępuje według instrukcji w sprawie czynności związanych z czasową rejestracją pojazdu z urzędu, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Organ rejestrujący zamieszcza dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy, oraz dane o pojeździe określające: podrodzaj, rodzaj paliwa, maksymalną masę całkowitą, masę własną pojazdu, emisję CO2 (wartość średnią) i rodzaj zawieszenia, zgromadzone dla celu rejestracji pojazdów w bazie danych systemu teleinformatycznego, zwanej dalej "bazą danych".
1a. Przepis ust. 1 w zakresie dotyczącym emisji CO2 (wartości średniej) stosuje się dla samochodów kategorii M1, a w zakresie rodzaju zawieszenia stosuje się dla samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, oraz przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 t, po raz pierwszy rejestrowanych na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.
2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, podlegają zgodnie z ustawą przekazaniu do ewidencji pojazdów na zasadach określonych w przepisach w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.
3. (uchylony).
4. W bazie danych zamieszcza się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych, czasowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz ich właścicielach i niektórych posiadaczach.
5. Dane i informacje, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i § 8 ust. 4 oraz z zachowaniem zasad określonych w instrukcji, organ rejestrujący zamieszcza w bazie danych na podstawie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu zgodnie z rozporządzeniem o rejestracji pojazdów.

§ 3a. Organ rejestrujący zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny w jednostce personalizującej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, poprzez teletransmisję danych niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego, o których mowa w § 11 ust. 2 instrukcji.

§ 4. 1. Po każdym zakończonym dniu pracy organ rejestrujący sporządza raport dzienny, który podlega archiwizacji.
2. Raport dzienny, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w formie informatycznej lub jako wydruk. Raport zawiera wszystkie zamieszczone i zmienione w danym dniu zapisy w bazie danych, z oznaczeniem identyfikatora osoby dokonującej zamieszczenia lub zmiany danych i informacji.

§ 5. Urządzenia i systemy teleinformatyczne służące do prowadzenia rejestracji pojazdów oraz przetwarzania danych dla bezpieczeństwa danych i informacji zawartych w bazie danych powinny spełniać warunki określone w przepisach w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 6. 1. Ustala się wzór karty informacyjnej pojazdu, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. Kartę informacyjną pojazdu sporządza organ rejestrujący w czasie rejestracji pojazdu. Karta informacyjna pojazdu zawiera dane i informacje zamieszczone w bazie danych.

§ 7. 1. Ustala się klasyfikację pojazdów, zawierającą określenia rodzajów, podrodzajów i przeznaczeń pojazdów, zwaną dalej "klasyfikacją", stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. Klasyfikacja jest dokumentem źródłowym do ustalenia rodzaju i przeznaczenia pojazdu w przypadku, gdy nie jest to możliwe na podstawie przedstawionych do rejestracji pojazdu dokumentów lub gdy zastosowano w nich inną klasyfikację lub inne nazewnictwo.

§ 8. 1. Ustala się katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "katalogiem". Strukturę danych gromadzonych w katalogu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. Katalog opracowuje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na podstawie danych pochodzących ze świadectw homologacji pojazdów oraz z uwierzytelnionych kopii dokumentów identyfikacyjnych pojazdów przesyłanych przez organy rejestrujące.
3. Organy rejestrujące składają w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub przesyłają je do siedziby Instytutu, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu:
  1)   za pośrednictwem poczty albo
  2)   w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym.
4. Katalog jest materiałem źródłowym do ustalania danych technicznych pojazdu lub porównania ich z danymi technicznymi określonymi w dokumentach przedstawionych do rejestracji pojazdu.
5. Instytut Transportu Samochodowego udostępnia nieodpłatnie dane z katalogu organom rejestrującym.

§ 9. 1. Dokumenty przedstawione do rejestracji lub wyrejestrowania, których zgodnie z rozporządzeniem nie zwraca się właścicielowi pojazdu, oraz odpowiednio kserokopie dokumentów organ rejestrujący zatrzymuje i tworzy indywidualne teczki, zwane dalej "aktami pojazdu", które przechowuje się według numerów rejestracyjnych pojazdów.
2. Kserokopie dokumentów, których obowiązek wykonania wynika z rozporządzenia, wykonuje i uwierzytelnia organ rejestrujący. Uwierzytelnienie kserokopii polega na dokonaniu na niej adnotacji o treści: "Stwierdzam zgodność z oryginałem", którą należy potwierdzić: datą, podpisem oraz pieczątką organu rejestrującego.
3. Organ rejestrujący unieważnia dokument, jeżeli jest to wymagane przepisami rozporządzenia, poprzez odcięcie prawego górnego rogu, o powierzchni co najmniej 1 cm2, wszystkich stron dokumentu.
4. Akta pojazdu przechowuje się przez okres 5 lat od dnia wyrejestrowania pojazdu lub zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego.

§ 10. (uchylony).

§ 11. 1. Organ rejestrujący prowadzi wykaz dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów, którego wzór i sposób prowadzenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
2. W wykazie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów zamieszcza się dane i informacje o posiadanych i wydawanych dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych, kartach pojazdu oraz nalepkach kontrolnych i znakach legalizacyjnych niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów lub ich wydaniu.
3. Wykazy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów, dowody otrzymania tych dokumentów, blankiety dokumentów, oznaczenia pojazdów oraz pieczątki służące do wystawiania tych dokumentów należy zabezpieczyć przed kradzieżą, utratą oraz dostępem osób nieupoważnionych.
4. Dokumenty i oznaczenia związane z rejestracją pojazdów oraz wykonywaniem przez organ rejestrujący czynności dopuszczających pojazdy do ruchu powinny być przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, wyposażonych w sprzęt przeciwpożarowy.
5. Informację o utracie, kradzieży blankietów dokumentów i oznaczeń pojazdu będących w zasobach organu rejestrującego, przekazuje się niezwłocznie Policji oraz do ewidencji pojazdów.

§ 12. 1. Organ rejestrujący prowadzi wykaz tablic rejestracyjnych, którego wzór i sposób prowadzenia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2. Organ rejestrujący prowadzi odrębnie wykaz nowych tablic przyjętych i wydanych, zawierający dane i informacje o posiadanych i wydawanych przez organ tablicach, oraz wykaz tablic zwróconych, zawierający dane i informacje o tablicach zwróconych organowi w wyniku ich wymiany oraz wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu.
3. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w wykazie niezwłocznie po otrzymaniu, wydaniu albo zwróceniu tablic rejestracyjnych.
4. Dane i informacje o tablicach rejestracyjnych tymczasowych zwróconych organowi rejestrującemu, zgodnie z art. 74 ust. 5 ustawy, zamieszcza się w odpowiednim wykazie, w zależności od tego, czy spełniają warunki techniczne umożliwiające ich ponowne wydanie.
5. Tablice rejestracyjne zwrócone organowi rejestrującemu, z zastrzeżeniem ust. 7, wycofuje się z użytku. Tablice te podlegają, co najmniej raz na kwartał, zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.
6. Organ rejestrujący sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, który jest podstawą wykreślenia ich z wykazu tablic rejestracyjnych.
7. Zwrócone organowi rejestrującemu tablice rejestracyjne tymczasowe, które spełniają warunki techniczne określone w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, mogą zostać ponownie wydane.
7a. Rejestrując pojazd, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, organ rejestrujący może wydać tablice (tablicę) rejestracyjne, wykorzystując numer rejestracyjny nadany dla innego pojazdu, wcześniej zarejestrowanego, a następnie wyrejestrowanego przez ten organ.
8. Przepisy § 11 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Wykazy, o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujący prowadzi w systemie teleinformatycznym z zachowaniem warunków określonych w § 5.

§ 14. 1. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego organ rejestrujący prowadzi rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, z zachowaniem przepisów rozporządzenia, wypełniając czytelnie pozwolenie czasowe oraz kartę informacyjną pojazdu. Zgromadzone w czasie wykonywania tych czynności dokumenty, do czasu zamieszczenia danych i informacji w bazie danych, należy przechowywać w osobnych teczkach.
2. W przypadku awarii, o której mowa w ust. 1, organ rejestrujący zamawia spersonalizowane dowody rejestracyjne w jednostce personalizującej, po usunięciu tej awarii.
3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego informacje konieczne do prowadzenia wykazów, o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujący gromadzi w formie pisemnej.
4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1-3, zamieszcza się w bazie danych niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego.

Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe
 
§ 15. Wpisy w dowodach rejestracyjnych dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność.

§ 16. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 17. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia organ rejestrujący może prowadzić wykazy, o których mowa w § 11 i 12, w sposób określony w przepisach dotychczasowych.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

1)   Obecnie działem administracji rządowej - transport, kieruje Minister Transportu na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343 i Nr 57, poz. 381.
3)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1379, z 2003 r. Nr 161, poz. 1564, z 2004 r. Nr 110, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 65, poz. 461, Nr 70, poz. 489 i Nr 226, poz. 1655.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7