ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Dz. U. nr 227 poz. 2250


Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

    § 1. Badania techniczne polegają na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej “ustawą", rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262), zwanego dalej “rozporządzeniem o warunkach technicznych", oraz w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów.

    § 2. 1. Badania techniczne dzieli się na:

1) okresowe;

2) pierwsze dotyczące:

a) pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,

b) taksówki osobowej,

c) pojazdu uprzywilejowanego,

d) pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju),

e) nowego pojazdu wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie;

3) dodatkowe - dotyczące pojazdu skierowanego na badanie techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd ten zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, a w szczególności:

a) co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, o których mowa w ustawie i rozporządzeniu o warunkach technicznych,

b) pojazdu uszkodzonego w wypadku drogowym;

4) dodatkowe - dotyczące pojazdu skierowanego na badanie techniczne przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd ten zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, a w szczególności:

a) co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, o których mowa w ustawie i rozporządzeniu o warunkach technicznych,

b) zgłoszonego do rejestracji, a uszkodzonego w wypadku oraz po dopuszczonej przez prawo wymianie elementów wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, tj. po zmianie cechy identyfikacyjnej (numeru podwozia-ramy);

5) dodatkowe - dotyczące pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany dopuszczonych przez prawo elementów powodujących zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym dotyczących w szczególności:

a) rodzaju, podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, dopuszczalnej masy całkowitej po istotnej zmianie położenia środka ciężkości pojazdu lub innej istotnej zmianie konstrukcyjnej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi po zmianie konstrukcyjnej powodującej istotną zmianę rozkładu nacisku na osie pojazdu,

b) silnika;

6) dodatkowe - dotyczące pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa;

7) dodatkowe - dotyczące pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;

8) dodatkowe - dotyczące pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany;

9) dodatkowe - dotyczące pojazdu do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego;

10) dodatkowe - dotyczące pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 i 10 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) na kwotę przekraczającą 2 000 zł.

    2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 6-10, na wniosek właściciela pojazdu, diagnosta może wykonać także badanie okresowe pojazdu.

    § 3. 1. Zakres badania technicznego obejmuje, w odniesieniu do badania:

1) okresowego - sprawdzenie i ocenę:

a) prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,

b) spełniania warunków dodatkowych dla niektórych pojazdów określonych w ustawie i w rozporządzeniu o warunkach technicznych;

2) pierwszego, okresowego i dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 7:

a) zakres określony w pkt 1,

b) specjalistyczne badanie polegające na sprawdzeniu i ocenie spełniania odpowiednich wymagań technicznych dotyczących niektórych pojazdów, wynikających z przepisów załącznika B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629), zwanej dalej “umową (ADR)";

3) pierwszego, okresowego i dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 6:

a) zakres określony w pkt 1,

b) sprawdzenie i ocenę spełniania warunków dodatkowych określonych w § 24 rozporządzenia o warunkach technicznych;

4) pierwszego, okresowego i dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i pkt 8:

a) zakres określony w pkt 1,

b) sprawdzenie i ocenę spełniania warunków dodatkowych określonych w § 25-37 rozporządzenia o warunkach technicznych;

5) pierwszego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. d i e:

a) zakres określony w pkt 1,

b) zakres poszerzony o specjalistyczne badanie, o którym mowa w pkt 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

c) sporządzenie dokumentu identyfikacyjnego;

6) dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a - sprawdzenie i ocenę spełniania określonych warunków technicznych, dotyczących usterek określonych w skierowaniu;

7) dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b:

a) zakres określony w pkt 1,

b) zakres poszerzony o specjalistyczne badanie, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

8) dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a:

a) zakres określony w pkt 1,

b) specjalistyczne badanie polegające na sprawdzeniu i ocenie prawidłowości dokonanych zmian z przepisami ustawy i rozporządzenia o warunkach technicznych, w zakresie, o którym mowa w pkt 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

c) sporządzenie opisu i ocenę zmian oraz określenie nowych danych technicznych pojazdu;

9) dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b:

a) pomiar i ocenę emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin oraz ocenę stanu technicznego układu wydechowego, a w uzasadnionych wypadkach pomiar poziomu hałasu zewnętrznego na postoju,

b) specjalistyczne badanie polegające na sprawdzeniu i ocenie prawidłowości dokonanych zmian z przepisami ustawy i rozporządzenia o warunkach technicznych, w zakresie, o którym mowa w pkt 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

10) dodatkowego i okresowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9:

a) zakres określony w pkt 1,

b) sprawdzenie i ocenę spełniania warunków dodatkowych, określonych w § 43 rozporządzenia o warunkach technicznych;

11) dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10:

a) sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych związanych z dokonaną naprawą, określonych w ustawie, rozporządzeniu o warunkach technicznych i przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów,

b) zakres, o którym mowa w pkt 7, w przypadku kiedy dokonana naprawa wymaga specjalistycznego badania, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

12) autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h:

a) zakres określony w pkt 1,

b) specjalistyczne badanie polegające na sprawdzeniu wymagań, o których mowa w § 23 rozporządzenia o warunkach technicznych, i sporządzenie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu autobusu, którego prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

    2. Wykonanie dodatkowego badania technicznego nie wpływa na termin następnego badania technicznego, określony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, o ile nie jest on sprzeczny z terminem określonym w ustawie do wykonania tego badania.

    3. Sposób obliczenia terminu wykonania następnego badania technicznego ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 57 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że w przypadku pojazdów, o których mowa w § 12 ust. 3, datę terminu następnego badania technicznego pojazdu oblicza się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku badania.

    § 4. Okresowe badanie techniczne polega na sprawdzeniu:

1) zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, dotyczących danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu, a także prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych; dla pojazdów niezarejestrowanych dopuszcza się ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin;

2) stanu technicznego ogumienia;

3) prawidłowości działania, ustawienia i własności świetlnych świateł zewnętrznych;

4) stanu technicznego, skuteczności i równomierności działania hamulców;

5) prawidłowości działania urządzeń sygnalizacyjnych;

6) prawidłowości działania układu kierowniczego, stanu technicznego jego połączeń oraz wielkości ruchu jałowego koła kierownicy;

7) stanu technicznego zawieszenia;

8) prawidłowości ustawienia i zamocowania kot jezdnych;

9) stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich osprzętu oraz przedmiotów wyposażenia;

10) stanu technicznego układu wydechowego, a w uzasadnionych przypadkach - na pomiarze poziomu hałasu zewnętrznego na postoju;

11) emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin;

12) spełniania warunków dodatkowych dla pojazdów określonych w rozporządzeniu o warunkach technicznych i w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów.

    § 5. Wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

    § 6. Sposób badania skuteczności i równomierności działania hamulców podczas przeprowadzania badania technicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

    § 7. Sposób oceny stanu technicznego układu wydechowego i pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu oraz sposób kontroli stanu technicznego sygnału dźwiękowego podczas przeprowadzania badania technicznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

    § 8. Sposób pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych oraz zadymienia spalin podczas przeprowadzania badania technicznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

    § 9. Sposób sprawdzania prawidłowości przystosowania pojazdu do zasilania gazem podczas przeprowadzania badania technicznego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

    § 10. Sposób ustalania nieznanych danych technicznych pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

    § 11. 1. Stacje kontroli pojazdów oraz okręgowe stacje kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 4 ustawy, zwane dalej “stacjami", prowadzą rejestr badań technicznych pojazdów, zwany dalej “rejestrem", w systemie informatycznym, w którym zamieszczają dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Wzór rejestru badań technicznych pojazdów i innych czynności określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

    2. Dane identyfikacyjne pojazdu zamieszcza się w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, po porównaniu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub odpowiadającym mu dokumencie ze stanem faktycznym pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

    3. W przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie stacja zatrzymuje dowód rejestracyjny, który przesyła w ciągu 3 dni do właściwego organu rejestrującego.

    4. W przypadku pojazdu niezarejestrowanego dane identyfikacyjne pojazdu zamieszcza się w rejestrze na podstawie stanu faktycznego pojazdu.

    § 12. 1. W przypadku gdy wynik badania technicznego jest pozytywny, uprawniony diagnosta zgodnie z art. 82 ustawy zamieszcza odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, a w przypadku pojazdu niezarejestrowanego wystawia zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

    2. W przypadku gdy wynik badania technicznego jest negatywny, uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego i jeżeli:

1) stwierdzone usterki nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska, zamieszcza się je w zaświadczeniu z badania technicznego i informuje właściciela pojazdu o konieczności wykonania badania technicznego pojazdu po usunięciu usterek;

2) stwierdzone usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska lub gdy cechy identyfikacyjne pojazdu są niezgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, w zaświadczeniu z badania technicznego dokonuje się wpisu “zatrzymano dowód rejestracyjny nr...".

    3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 zatrzymuje się dowód rejestracyjny i w terminie trzech dni przesyła się go do właściwego organu rejestrującego, który go wystawił, wraz z kopią zaświadczenia.

    4. W przypadkach określonych w art. 132 ustawy uprawniony diagnosta określa w zaświadczeniu z badania technicznego warunki używania pojazdu wynikające z negatywnego wyniku badania technicznego, a w szczególności określa ograniczenia w zakresie przewozu pasażerów, ładunków, ciągnięcia przyczepy, jazdy w okresie niedostatecznej widoczności.

    5. Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w których stwierdzono usterki, może być dokonane tylko w zakresie ich usunięcia wyłącznie przez stację, która te usterki stwierdziła, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia poprzedniego badania technicznego. W innej stacji albo po upływie tego terminu przeprowadza się badanie okresowe i dodatkowe, jeżeli są one wymagane.

    6. W przypadku wykonania przez stację innych czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu uprawniony diagnosta potwierdza wykonanie tych czynności w zaświadczeniu z badania technicznego.

    7. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

    § 13. 1. W przypadku gdy pierwsze badanie techniczne dotyczy pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego zamieszcza w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym wpis o spełnieniu przez pojazd dodatkowych warunków technicznych oraz dokonuje adnotacji o treści “GAZ" w prowadzonym rejestrze.

    2. W przypadku gdy pierwsze badanie techniczne dotyczy pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju) lub nowego pojazdu nowego typu wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego wystawia dokument identyfikacyjny badanego pojazdu, który stanowi załącznik do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. Wzór dokumentu identyfikacyjnego pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą lub nowego pojazdu nowego typu wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

    3. W przypadku gdy dodatkowe badanie techniczne dotyczy pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego wystawia opis zmian dokonanych w pojeździe, który stanowi załącznik do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. Wzór opisu zmian dokonanych w pojeździe określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

    4. W przypadku gdy badanie techniczne dotyczy pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu, uprawniony diagnosta dokonujący badania technicznego pojazdu zamieszcza w rejestrze lub w zaświadczeniu z badania technicznego wpis potwierdzający, że pojazd odpowiada warunkom technicznym dozoru technicznego, z podaniem numeru i daty wydania protokołu Transportowego Dozoru Technicznego.

    5. W przypadku gdy badanie techniczne dotyczy pojazdu silnikowego, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego zamieszcza w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym wpis o spełnieniu przez pojazd dodatkowych warunków technicznych oraz dokonuje adnotacji o treści “HAK" w prowadzonym rejestrze.

    § 14. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

    § 15. Jeżeli badanie techniczne dotyczy pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, dla których umowa (ADR) wymaga wystawienia “świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych", uprawniony diagnosta dokonujący badania technicznego wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

    § 16. Jeżeli badanie techniczne przeprowadzone na wniosek właściciela pojazdu dotyczy pojazdu wymienionego w art. 132 ust. 5 ustawy, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

    § 17. Na wniosek właściciela pojazdu stacja wydaje duplikat dokumentów związanych z badaniem technicznym dotyczącym pojazdu.

    § 18. 1. Wpisy w dokumentach, o których mowa w rozporządzeniu, powinny być potwierdzone odpowiednio pieczątką stacji, datą, podpisem uprawnionego diagnosty dokonującego badania technicznego, pieczątką identyfikacyjną lub imienną diagnosty. Wzory pieczątek stacji oraz identyfikacyjnej i imiennej uprawnionego diagnosty określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

    2. W przypadku popełnienia oczywistej omyłki w dokumentach, o których mowa w rozporządzeniu, uprawniony diagnosta prostuje je przez skreślenie omyłkowego wpisu i podanie właściwej informacji, która powinna być opatrzona datą, podpisem uprawnionego diagnosty, jego pieczątką imienną, lub wystawia nowy dokument z odpowiednim wyjaśnieniem.

    § 19. Pieczątki, o których mowa w § 18, wykonywane są za zgodą starosty na koszt stacji. W wypadku cofnięcia zezwolenia stacji lub uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów pieczątki przekazuje się staroście.

    § 20. Rejestr badań technicznych pojazdów może być prowadzony na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych do dnia 1 maja 2004 r.

    § 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. (poz. 2250)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13