POWRÓT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

(Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

2) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632 i z 2000 r. Nr 25, poz. 305),

3) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego,

4) pojeździe - rozumie się przez to pojazdy, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy,

5) właścicielu pojazdu - rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu, podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie określonym w art. 73 ust. 5 ustawy,

6) danych właściciela pojazdu - rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5 ustawy,

7) dowodzie odprawy celnej przywozowej - rozumie się przez to dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych,

8) dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, pozwoleniu czasowym badawczym, znaku legalizacyjnym, nalepce kontrolnej, nalepce na tablice tymczasowe - rozumie się przez to odpowiednie dokumenty i oznaczenia, których wzory określają załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów,

9) karcie pojazdu - rozumie się przez to dokument, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu (Dz. U. Nr 59, poz. 634),

10) ewidencji pojazdów - rozumie się przez to centralną ewidencję pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy, oraz ewidencje, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 43, poz. 483),

11) wniosku o rejestrację - rozumie się przez to odpowiednio wniosek o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów.

Rozdział 2

Rejestracja pojazdów

§ 2. 1. Rejestracji pojazdów dokonuje się z zachowaniem warunków określonych w ustawie, w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów oraz przepisach odrębnych.

2. Przy rejestracji pojazdów organ rejestrujący stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Organ rejestrujący, z zastrzeżeniem § 14, prowadzi rejestrację pojazdów oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu w systemie informatycznym, według instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej "instrukcją".

§ 3. 1. Ustala się zbiór danych i informacji stanowiących informatyczną bazę danych, gromadzonych w celu rejestracji pojazdów, zwaną dalej "bazą danych":

1) dane o pojeździe podlegającym rejestracji:

a) marka, typ, model,

b) rodzaj,

c) numer rejestracyjny,

d) numer identyfikacyjny VIN, numer nadwozia (podwozia),

e) numer silnika,

f) rok produkcji,

g) data pierwszej rejestracji,

h) termin badania technicznego,

i) zastrzeżenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy,

2) seria, numer oraz data wydania dowodu rejestracyjnego,

3) seria, numer oraz data wydania pozwolenia czasowego,

4) seria i numer karty pojazdu, jeżeli została wydana,

5) nazwa organu, który dokonał rejestracji pojazdu,

6) dane właściciela pojazdu:

a) imię i nazwisko (nazwa lub firma),

b) adres zamieszkania (siedziby),

c) numer ewidencyjny (PESEL),

d) numer identyfikacyjny (REGON),

7) informacje o:

a) nadaniu i wybiciu numerów nadwozia (podwozia) lub numeru silnika,

b) utracie dowodu rejestracyjnego i jego odnalezieniu,

c) utracie pozwolenia czasowego i jego odnalezieniu,

d) utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych i ich odnalezieniu,

e) utracie karty pojazdu i jej odnalezieniu.

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają zgodnie z ustawą przekazaniu do ewidencji pojazdów na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3. W bazie danych zamieszcza się ponadto zbiór danych i informacji wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz informacje o wydawanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu:

1) dane o pojeździe podlegającym rejestracji:

a) przeznaczenie,

b) pojemność i moc silnika,

c) dopuszczalna masa całkowita,

d) dopuszczalna ładowność,

e) liczba osi,

f) największy dopuszczalny nacisk osi,

g) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy,

h) liczba miejsc,

i) data pierwszej rejestracji za granicą,

j) poprzedni numer rejestracyjny i nazwa organu, który dokonał rejestracji,

2) informacje o:

a) dowodzie rejestracyjnym - seria, numer oraz data wydania wtórnika,

b) pozwoleniu czasowym - data ważności, data przedłużenia ważności, cel wydania, seria, numer oraz data wydania wtórnika,

c) karcie pojazdu - seria, numer oraz data wydania wtórnika,

d) nalepce kontrolnej - data wydania wtórnika,

e) znakach legalizacyjnych - seria, numer oraz data wydania wtórnika,

f) nalepce na tablice tymczasowe - data wydania wtórnika,

g) wyrejestrowaniu pojazdu - data i przyczyna wyrejestrowania,

h) zbyciu pojazdu - dane nowego właściciela pojazdu,

3) inne dane i informacje stanowiące treść adnotacji urzędowych zamieszczanych w dokumentach pojazdu zgodnie z ustawą oraz odrębnymi przepisami,

4) identyfikator osoby dokonującej w bazie danych zamieszczenia lub zmiany danych i informacji.

4. W bazie danych zamieszcza się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych, czasowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz ich właścicielach i niektórych posiadaczach.

5. Dane i informacje, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i § 8 ust. 3 oraz z zachowaniem zasad określonych w instrukcji, organ rejestrujący zamieszcza w bazie danych na podstawie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu zgodnie z rozporządzeniem o rejestracji pojazdów.

§ 4. 1. Po każdym zakończonym dniu pracy organ rejestrujący sporządza raport dzienny, który podlega archiwizacji.

2. Raport dzienny, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w formie informatycznej lub jako wydruk. Raport zawiera wszystkie zamieszczone i zmienione w danym dniu zapisy w bazie danych, z oznaczeniem identyfikatora osoby dokonującej tych czynności.

§ 5. 1. Urządzenia i systemy informatyczne służące do prowadzenia rejestracji pojazdów oraz przetwarzania danych w bazie danych, dla bezpieczeństwa danych i informacji zawartych w bazie danych, powinny spełniać warunki określone w przepisach w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

2. System informatyczny służący do rejestracji pojazdów oraz przetwarzania danych i informacji w bazie danych może być wykorzystywany do współpracy z ewidencją pojazdów po uzyskaniu zgody administratora tej ewidencji.

§ 6. 1. Ustala się kartę informacyjną pojazdu, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Kartę informacyjną pojazdu sporządza organ rejestrujący w czasie rejestracji pojazdu. Karta informacyjna pojazdu zawiera dane i informacje zamieszczone w bazie danych.

§ 7. 1. Ustala się klasyfikację pojazdów, zawierającą określenia rodzajów, podrodzajów i przeznaczeń pojazdów, zwaną dalej "klasyfikacją", stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja jest dokumentem źródłowym do ustalenia rodzaju i przeznaczenia pojazdu w przypadku, gdy nie jest to możliwe na podstawie przedstawionych do rejestracji pojazdu dokumentów lub zastosowano w nich inną klasyfikację lub inne nazewnictwo.

§ 8. 1. Ustala się katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "katalogiem". Strukturę danych gromadzonych w katalogu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Katalog opracowuje oraz co najmniej raz na pół roku aktualizuje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na podstawie danych pochodzących ze świadectw homologacji pojazdów oraz z uwierzytelnionych kopii dokumentów identyfikacyjnych pojazdów przesyłanych przez organy rejestrujące.

3. Katalog jest materiałem pomocniczym do ustalania danych technicznych pojazdu lub porównania ich z danymi technicznymi określonymi w dokumentach przedstawionych do rejestracji pojazdu.

§ 9. 1. Dokumenty przedstawione do rejestracji, których zgodnie z rozporządzeniem nie zwraca się właścicielowi pojazdu, oraz odpowiednio kserokopie dokumentów organ rejestrujący zatrzymuje i tworzy indywidualne teczki, zwane dalej "aktami pojazdu", które przechowuje się i archiwizuje według numerów rejestracyjnych pojazdów.

2. Kserokopie dokumentów, których obowiązek wykonania wynika z rozporządzenia, wykonuje i uwierzytelnia organ rejestrujący. Uwierzytelnienie kserokopii polega na dokonaniu na niej adnotacji o treści: "Stwierdzam zgodność z oryginałem", którą należy potwierdzić: datą, podpisem oraz pieczątką organu rejestrującego.

3. W razie konieczności sprawdzenia, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, dokumentów przedstawionych do rejestracji, organ rejestrujący wykonuje czynności określone w instrukcji w sprawie czynności dotyczących sprawdzenia dokumentów, stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Organ rejestrujący unieważnia dokument, jeżeli jest to wymagane przepisami rozporządzenia, poprzez odcięcie prawego górnego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 wszystkich stron dokumentu.

5. Akta pojazdu przechowuje się przez okres 5 lat od dnia wyrejestrowania pojazdu lub zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego.

§ 10. Dane i informacje znajdujące się w bazie danych oraz w aktach pojazdu przechowuje się i udostępnia na zasadach określonych w ustawie i przepisach odrębnych.

§ 11. 1. Organ rejestrujący prowadzi wykaz dokumentów komunikacyjnych, którego wzór i zasady prowadzenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. W wykazie dokumentów komunikacyjnych zamieszcza się dane i informacje o posiadanych i wydawanych dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych i pozwoleniach czasowych badawczych niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów lub ich wydaniu.

3. Wykazy dokumentów komunikacyjnych, dowody otrzymania tych dokumentów, blankiety dokumentów, oznaczenia pojazdów oraz pieczątki służące do wystawiania tych dokumentów należy zabezpieczyć przed kradzieżą, utratą oraz dostępem osób nieupoważnionych.

4. Dokumenty związane z rejestracją pojazdów oraz wykonywaniem przez organ rejestrujący czynności dopuszczających pojazdy do ruchu powinny być przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, wyposażonych w sprzęt przeciwpożarowy.

5. Informację o utracie i kradzieży blankietów dokumentów i oznaczeń pojazdu będących w zasobach organu rejestrującego przekazuje się niezwłocznie Policji oraz do ewidencji pojazdów.

§ 12. 1. Organ rejestrujący prowadzi wykaz tablic rejestracyjnych, którego wzór i zasady prowadzenia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Organ rejestrujący prowadzi odrębnie wykaz nowych tablic przyjętych i wydanych, zawierający dane i informacje o posiadanych i wydawanych przez organ tablicach, oraz wykaz tablic zwróconych, zawierający dane i informacje o tablicach zwróconych organowi w wyniku ich wymiany oraz wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu.

3. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w wykazie niezwłocznie po otrzymaniu, wydaniu albo zwróceniu tablic rejestracyjnych.

4. Dane i informacje o tablicach rejestracyjnych tymczasowych zwróconych organowi rejestrującemu, zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy, zamieszcza się w odpowiednim wykazie, w zależności od tego, czy spełniają warunki techniczne umożliwiające ich ponowne wydanie.

5. Tablice rejestracyjne zwrócone organowi rejestrującemu, z zastrzeżeniem ust. 7, wycofuje się z użytku. Tablice te podlegają, co najmniej raz na kwartał, zniszczeniu w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie.

6. Organ rejestrujący sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, który jest podstawą wykreślenia ich z wykazu tablic rejestracyjnych.

7. Zwrócone organowi rejestrującemu tablice rejestracyjne tymczasowe, które spełniają warunki techniczne określone w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, mogą zostać ponownie wydane.

8. Przepisy § 11 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Wykazy, o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujący może prowadzić w systemie informatycznym, z zachowaniem warunków określonych w § 5 ust. 1.

§ 14. 1. W przypadku awarii systemu informatycznego, organ rejestrujący prowadzi rejestrację oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdów do ruchu z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu, wypełniając dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe oraz kartę informacyjną pojazdu na maszynie do pisania. Zgromadzone w czasie wykonywania tych czynności dokumenty, do czasu zamieszczenia danych i informacji w bazie danych, należy przechowywać w osobnych teczkach.

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w bazie danych niezwłocznie po usunięciu awarii systemu informatycznego.

Rozdział 3

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 15. Organ rejestrujący może do dnia 30 czerwca 2001 r. prowadzić rejestrację pojazdów z wykorzystaniem posiadanych programów komputerowych, jeżeli zapewniają one wystawianie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu.

§ 16. Organ rejestrujący może do dnia 30 czerwca 2001 r. prowadzić wykazy, o których mowa w § 11 i 12, według dotychczas stosowanych wzorów, stosując zasady określone w rozporządzeniu.

§ 17. Wpisy w dowodach rejestracyjnych, dokonane w dotychczas obowiązującym trybie, zachowują swoją ważność.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. (poz. 37)

Załącznik Nr 1  Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdów.
Załącznik Nr 2  Wzór karty informacyjnej pojazdu.
Załącznik Nr 3  Klasyfikacja pojazdów.
Załącznik Nr 4  Struktura danych gromadzonych w katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu.
Załącznik Nr 5  Instrukcja w sprawie czynności dotyczących sprawdzenia dokumentów.
Załącznik Nr 6  Wzór wykazu dokumentów komunikacyjnych.
Załącznik Nr 7  Wzór wykazu tablic rejestracyjnych.

POWRÓT